คลองบางปลาม้า

คลองบางปลาม้า

คลองบางปลาม้า

จากโคลงนิราศสุพรรณบทหนึ่งได้บรรยายถึงท้องน้ำลำคลองในบางปลาม้าโคลงสี่สุภาพทำให้เราเห็นภาพในอดีตของท้องน้ำลำธารในบ้านเมืองแห่งนี้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว

สำหรับชื่อบางปลาม้ามีอยู่ด้วยกัน 2 นัยยะสิ่งแรกคือเมืองสุพรรณเป็นเมืองหน้าด่านมีการทำสงครามอาจจะมาจากบางพม่าและผิดเพี้ยนมาเป็นบางปลาม้าโดยคลองบางปลาม้าหรือคลองบางพม่าที่พม่ามาขุดไว้สำหรับทำสงครามและอีกนัยยะหนึ่งอำเภอบางปลาม้าในอดีตมีปลาชนิดหนึ่งชุกชมคือปลาม้าโดยชาวบ้านจับปลาจะพบปลาม้าทุกครั้งจึงสันนิฐานว่าชื่ออำเภอมาจากปลาม้า

ปลาม้ามัจฉาพื้นถิ่นของไทยที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำภาคกลางตอนล่างพบมากที่สุดในแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีจุดเด่นนั้นอยู่ที่ครีบหลังของตัวปลาจรดโคนหางเหมือนแผงคอของปลาม้า

นี้คือหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกผู้คนในปัจจุบันที่รับรู้ว่าปลาที่ชุกชมในแม่น้ำลำคลองในที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาม้าหรือปลาชนิดใดก็แทบจะสูญพันธ์ไปตามธรรมชาติเสียแล้วอาจจะทำให้เราอุปมาอุปมัยได้ว่าบางปลาม้าในยุคนี้กล่าวเป็นบางปลาชัยไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *