น้ำสมุนไพร

น้ำสมุนไพร

น้ำสมุนไพร

พืชสมุนไพร ถือว่าเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่สมัยโบราณอสม.เทศบาลตำบลบางปลาม้า จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพน้ำสมุนไพร เพื่อให้ชมรม อสม. ได้รู้จักคุณค่าของสมุนไพร และสามารถต่อยอดแนวความคิด จากการเข้ารับการอบรมที่สามารถเป็นช่องทางการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม รู้จักการเลือกสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเมื่อว่างจากงานในอาชีพเกษตรกร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *