วัดบ้านหมี่

วัดบ้านหมี่

วัดบ้านหมี่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นปูชนียวัตถุและเป็นแหล่งรวมศิลปวัตนธรรมทางศาสนาแห่งหนึ่งในชุมชนบางปลาม้า

วัดบ้านหมี่ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ 18 ‘ไร่งาน 20 ตารางวาวัดบ้านหมี่ตั้งขึ้นเมื่อ..2506 เขตวิสูงคสีมากว้าง 40 เมตรยาว 6 เมตรภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถสร้างเมื่อ..2505 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตวัดมีหอสวดมนต์สร้างขึ้นเมื่อ..2543 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน 6 หลัง 

เรื่องราวของวัดบ้านหมี่ถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นปูชนียวัตถุอีกแห่งหนึ่งของชุมชนบางปลาม้ามีพระประธานประจำอุโบสถพร้อมพระโมคคัลลาห์และพระสารีบุตรพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ 3 องค์พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง 1 องค์พระพุทธรูปสุโขทัย 1 องค์และอีกหนึ่งความน่าสนใจคือหลวงพ่อเนียม. ท่านั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลักใจให้ชาวบ้านมาตลอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *