ตลาดเก้าห้องและฮู้ 100 ปี

ตลาดเก้าห้องและฮู้ 100 ปี

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า หมู่ที่ 2 อำเภอ บางปลาม้าตลาดเก้าห้อง   เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อายุประมาณ 100 ปี สร้างประมาณต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พื้นที่ชุมชนตลาดโบราณเก้าห้องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีความหลากหลายของมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งด้านชาติพันธ์สถาปัตยกรรมวิถีชีวิตความเชื่อศาสนาภูมิปัญญาในด้านต่างๆ

ตลาดเก้าห้องตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลาม้าอยู่ในเขตเทศบาลบางปลาม้าคำว่าเก้าห้องนำชื่อมาจากบ้านเก้าห้องซึ่งอยู่ฝั่งวัดลานคาแบ่งเป็น 3 ตลาด 

ตลาดบนมีอายุประมาณ 75 ปีลักษณะเป็นเรือนแถวไม้ 2 ชั้นพระชาญสุวรรณเขตเป็นผู้สร้างรูปแบบการก่อสร้างจุดหน้าสนใจในตลาดบนคือฮู้ 100 ปีฮู้ยันต์ศักดิ์สิทธิ์แบบจีนที่ตลาดบนสร้างโดยพระชาญสุพรรณเขตมีอายุ 70 ปีเพื่อไว้แก้สิ่งไม่ดี

ตลาดกลางมีอายุประมาณ 75 ปีสภาพเดิมเป็นโรงสีของนายทองดีต่อมาเมื่อโรงสีเริ่มเป็นที่รู้จักจึงสร้างเพิ่มเติมเป็นเรือนแถวเพื่อค้าขาย

ตลาดล่างสร้างโดยนายบุญรอดเหลียงพาณิชคหบดีของตำบลวังมะขาม (ตำบลบางปลาม้า) อำเภอบางปลาม้ามีอายุประมาณ 90 ปีสร้างเป็นห้องแถว 2 รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมจีน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *