ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

📢ประเพณีบุญบั้งไฟ
🚀จัดขึ้นในหมู่ชาวไทพวน ไทยเวียง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อเป็นการบูชาเทวดาให้ฝนตกตามฤดูกาล มีการจัดเตรียมบั้งไฟแห่แหนไปวัดเพื่อยิงบั้งไฟ ปัจจุบันยังคงหาดูได้ใน ตำบลต่าง ๆ เช่น ตำบลบ้านโข่ง บ้านขาม ดอนคาในอำเภออู่ทอง และ ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า
💬ประเพณีบุญบั้งไฟชาวไทพวน งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีงานประเพณีบุญบั้งไฟ จะจัดขึ้น ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวัน วิสาขบูชา หรือที่ชาวบ้านเรียกงานว่าบุญเดือน 6 เป็นวันที่เริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา ซึ่งการจุดบั้งไฟเป็นความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระยาแถนซึ่งเป็นเทวดาที่ทำให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ได้รับรู้ว่าได้เข้าสู่ฤดูทำนาอย่างเป็นทางการแล้ว เกษตรกรเริ่มทำนาแล้วจึงจุดบั้งไฟส่งข่าวขอให้พระยาแถนบันดาลให้ฝนตกลงมาให้ชาวนา มีน้ำไว้ทำการเกษตรตามความเชื่อดั้งเดิม และยังเป็นการประกวดแข่งขันบั้งไฟของหมู่บ้านชาวไทพวนที่อยู่ใน อำเภอบางปลาม้า เพื่อการสนุกสนาน สามัคคี และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวไทยพวน ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันที่ 11- 13เมษายน ณ เทศบาลบางปลาม้า) บ้านเก้าห้อง (ตำบลบางปลาม้า)
💬ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่สำคัญ ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การจัดงานดังกล่าวเป็นการบูชาเทวดาให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล มีน้ำไว้ทำการเกษตรตามความเชื่อดั้งเดิม และชาวตำบลบางปลาม้าก็ให้ความสำคัญกับประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อให้ประเพณีนี้ใด้เป็นมรดกตกทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง 
💬การจัดประเพณีบุญบั้งไฟนี้นอกจากอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟของชาวตำบลบางปลาม้าให้คงอยู่แล้ว ยังทำให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในเกิดความรักความสามัคคีและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตชุมชนตำบลบางปลาม้า เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *