ประเพณีสงกรานต์ไทพวน

ประเพณีสงกรานต์ไทพวน

ประเพณีสงกรานต์ไทพวน

ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

  ประเพณีสงกรานต์โดยทั่วโดยวัตถุประสงค์และการปฏิบัติจะคล้ายๆกันทุกภาคของประเทศไทย  แต่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยปลีกย่อยตามแต่ละถิ่นกันไปวันที่สำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ได้แก่วันล่องวันสังขารล่อง  ถือว่านางสังขาร (นางสงกรานต์) เสด็จลงมาในวันส่งท้ายปี  ชาวบ้านจะนำเสื้อผ้าใหม่หรือที่ใช้ประจำวันไปสูด(สวด)เรียกว่าสูดเสื้อสูดผ้าชาวบ้านจะตื่นแต่เช้ามืดชำระร่างกายให้สะอาดวันเนาเป็นวันที่นางสังขารจากไป  ถือว่าเป็นวันดีศรีสุข  เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ  

เนื่องจากในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์นั้นบรรดาบุตรหลานที่ออกไปทำงานและศึกษาหรือแยกไปอยู่ที่อื่นจะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและรดน้ำดำหัวบรรพบุรุษและหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือชาวไทยเชื้อสายลาวครั่งจะมีความผูกพันทางเครือญาติสูงมากซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลที่มีการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์และการธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวไทพวนเอาไหว 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *